Kinderopvang Kaka

Tussenschoolse opvang Kaka

In bijgaande pdf bestanden vindt u informatie over de tussenschoolse opvang (TSO).
Voor vragen kunt u terecht bij Stichting Kaka of Andre Westerveld. Zie hiervoor ook de begeleidende brieven.

Brief TSO Kaka per 25-2-2013

Aanmelding TSO knipkaart

 

Protocol Overblijven op OBS De Hoekstee

Om duidelijkheid te geven over de gang van zaken tijdens het overblijven op OBS De Hoekstee is onderstaand protocol opgesteld.

Het betreft hier afspraken voor kinderen, ouders en overblijfkrachten om zo iedereen een plezierige overblijfvoorziening te garanderen.

  1. Voor de overblijf dient een inschrijfformulier ingevuld te worden en het kind moet aan- /afgemeld worden tot uiterlijk op de dag zelf tussen 7.45 uur en 8.15 uur bij de contactpersoon van de betreffende dag (zoals vermeld in de nieuwsbrief).
  2. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of er bijzonderheden zijn van het kind zoals allergieën, medicijngebruik of gedrag.
  3. De overblijf begint om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur.
  4. a. Bij aanvang van de middagpauze komen de overblijfkinderen zich eerst meldenbij de overblijfkracht in de middenruimte om duidelijk te zien wie er wel of niet zijn. b. De kleuters uit groep1 en 2 worden door een andere overblijfkracht opgevangen bij het verlaten van de klas.
  5. Er is een sluitende kindregistratie. Wanneer een kind zonder afmelding van de ouders afwezig is, wordt bij de betreffende leerkracht navraag gedaan. Wanneer dit geen duidelijkheid geeft wordt direct naar de ouders gebeld.
  6. Na het melden is er gelegenheid om even te spelen/bewegen. Dit kan binnen of buiten. De kinderen kunnen in principe zelf bepalen wat ze willen doen (binnen de grenzen van de mogelijkheden en de regels), maar ook de overblijfkrachten kunnen een spelaanbod doen. a. De overblijfkrachten dekken de tafels en plaatsen de afvalbakjes. b. Voor het eten wordt indien nodig handen gewassen en gewezen op de toiletmogelijkheden. c. Rond 12.20 uur samen aan tafel eten. Voor het eten en drinken is er eerst even een gezamenlijke stilte d. Tijdens het eten zit iedereen rustig aan tafel. Er wordt wel gesproken maar niet geschreeuwd tijdens de maaltijd. e. Ieder kind moet in ieder geval één boterham eten, de resterende boterhammen worden weer in het bakje mee teruggegeven   f. Als de meeste kinderen klaar zijn wordt eerst de tas opgeruimd en daarna verder gespeeld. g. Diegene die niet klaar is, eet rustig door tot hij of zij klaar is terwijl een overblijfkracht in de buurt blijft. h. Bij conflictsituaties hanteren wij het volgende stappenplan:
    1. Na 3 tot 4 keer waarschuwen binnen één maand, bellen wij de ouders voor overleg. Ook de voorzitter wordt gebeld. 2. Een maand aanzien en het een kans geven op verbetering.      3. Treedt geen verbetering op, dan bellen wij met de ouders en de voorzitter, daarna wordt de directeur ingeschakeld om met het kind te praten.      4. Er volgt een evaluatie.      5. Treedt nog steeds geen verbetering op, dan volgt in overleg een schorsing. Indien noodzakelijk zal een geschillencommissie ingeschakeld kunnen worden (zie art. 11 huishoudelijk reglement).      6. De kinderen nemen zelf hun lunchpakket (brood, drinken en fruit) mee; snoep en chocolade zijn verboden, wordt dat geconstateerd dan gaat er een briefje mee naar de ouders.      7. Overblijven doen we in de gemeenschapsruimte van de school en bij mooi weer buiten aan de picknicktafels. Tijdens het overblijven maken wij gebruik van de toiletten en het meubilair van de school. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld in de middenruimte en onder toezicht in het computerlokaal of een eventueel beschikbaar klaslokaal. Het buitenspelen gebeurt op het grote plein achter de school. Waar de kinderen spelen wordt adequaat toezicht gehouden. De school en het schoolplein zijn tijdens het overblijven niet toegankelijk voor kinderen die geen gebruik maken van de overblijfmogelijkheid.      8. Voorzieningen die worden gebruikt zijn veilig (ruimte, speelgoed, speeltoestellen)      9. Er mag niet worden geschopt, geslagen of gescholden en natuurlijk blijven ook tijdens het overblijven de schoolregels onverkort van kracht.      10. Per dag zijn er minimaal 2 overblijfkrachten. Het streven is dat 50 % van deze overblijfkrachten de cursussen “verantwoord overblijven” en BHV hebben afgerond. Op vrijdag blijft een kleine groep over, dit komt doordat alleen groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag naar school gaan. In dit geval is er 1 overblijfkracht aanwezig. In noodgevallen kan een leerkracht worden ingeschakeld.      11. Bij calamiteiten treedt het ontruimingsplan in werking. Eén overblijfkracht gaat rustig met de kinderen naar buiten en neemt een namenlijst mee. Buiten wordt gecontroleerd of alle overblijvers present zijn. De andere overblijfkracht alarmeert de BHV’ers. De rolverdeling wordt in overleg met de BHV-ers van school vastgesteld op het moment dat zich een calamiteit in het gebouw voordoet.      12. Er is een materiaallijst aanwezig waardoor er overzicht is welk spelmateriaal aanwezig is. De overblijfkrachten van de betreffende dag zijn verantwoordelijk voor speelgoed en materiaal.      13. Daar waar het protocol niet in voorziet wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement van de overblijfvoorziening aan OBS De Hoekstee.