Ontdekken op het plein

Medezeggenschapsraad

Youri Tillema (personeelsgeleding)

Ineke Have (oudergeleding) voorzitter
Melanie Lof (oudergeleding)
Youri Tillema (personeelsgeleding)

Vergaderingen van de MR

De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar in de personeelsruimte van de Hoekstee of de Kievitshoek. De vergaderingen starten om 19.30 uur. De planning van de data volgt.
De inhoud van de vergaderingen is divers. We hebben het over actuele zaken die onder ouders en of leerkrachten spelen. Zo kunnen schooltijden, ouderparticipatie, schoolbeleid maar ook de organisatieontwikkeling binnen de stichting Talent onderwerp van gesprek. De vergaderingen zijn openbaar. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de vergaderingen en uw stem te laten horen. Het aandragen van gespreksonderwerpen kan natuurlijk ook altijd. We horen en zien u graag! Laat wel van te voren weten dat u wilt komen voor het geval de vergaderdatum wordt aangepast.

Communicatie met ouders, leerkrachten en leerlingen

De leden van de MR horen graag vragen, signalen, complimenten, klachten, verbeteringen, mogelijkheden enzovoort van andere ouders, leerkrachten of leerlingen. Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of ons mailen. Wat je maar wilt. De school maken we tenslotte samen!

Waarom heeft een basisschool een MR?

De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft tevens de rechten en plichten van een MR. Wanneer een basisschool bij een stichting met meerdere basisscholen behoort dan is tevens een GMR aanwezig. De GMR is overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting. Dat betekent dat medezeggenschap gaat over beleidsvorming op het niveau van de school, maar ook (voor de GMR) beleidsvorming op bovenschools niveau. De GMR heeft een eigen pakket aan taken en bevoegdheden, die allemaal te maken hebben met zaken van gemeenschappelijk belang.

Waaruit bestaat de MR

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school. Bij een school tot 200 leerlingen zoals de Hoekstee zullen minimaal 4 leden en maximaal 6 leden deel uit maken van de MR. Zitting in de MR vindt plaats gedurende 2 jaar. Na 2 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn/haar plaats innemen. De directeur van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR, wel wordt deze, afhankelijk van de onderwerpen, als gast uitgenodigd.

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van de Hoekstee een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereenbetrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u <bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zonodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

Wat zijn de rechten en plichten van een MR

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kunnen voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Op een aantal punten heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Ten minste 2/3 van de MR of de geleding die instemmingsbevoegdheid heeft dient akkoord te zijn met het punt voordat het kan worden uitgevoerd.

De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Te denken valt hierbij aan: wijzigen onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging schoolregelment en nog een aantal andere taken. Daarnaast hebben zij adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken.
De twee geledingen in de MR hebben ieder hun eigen instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar
ook verandering in taakverdeling.

De oudergeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd en de vaststelling van de schoolgids.

Rechten en plichten van bevoegd gezag ten aanzien van de MR

Het bevoegd gezag (bestuur en directie) van de school, dient jaarlijks een begroting te overleggen. Zij behoren aan de MR kennis te geven over klachten die zijn binnengekomen en de behandeling daarvan. Het bevoegd gezag geeft inzicht in de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden per groep van de in de school werkzame personen. Er wordt ten minste inzage gegeven in de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van reeds vastgesteld beleid.