Ontdekken op het plein

Medezeggenschapsraad

 Peter Moeken (oudergeleding)
 Helga Boerakker (oudergeleding)  secretaris
 Jose Meijer (personeelsgeleding)  voorzitter
 Ria Molenkamp (personeelsgeleding)  penningmeester

Jaarverslag MR 2016-2017

Vergaderingen van de MR

De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar in de personeelsruimte van de Hoekstee.

De vergaderingen starten om 19.30 uur. De planning van de data volgt.

De inhoud van de vergaderingen verschillen. We hebben
het
over actuele zaken die onder ouders en of leerkrachten spelen.
Zo zijn
op dit moment het continurooster, ouderparticipatie en ook
de organisatieontwikkeling binnen de stichting Talent onderwerp van gesprek.

De vergaderingen zijn openbaar. We nodigen u van harte uit om aanwezig te
zijn bij de vergaderingen en uw stem te laten horen. Het aandragen van
gespreksonderwerpen kan natuurlijk ook altijd. We horen en zien u graag!

Laat wel van te voren weten dat u wilt komen voor het geval vergaderdatum of –tijd wijzigt.

Communicatie met ouders, leerkrachten en leerlingen

De leden van de MR horen graag vragen, signalen, complimenten, klachten,
verbeteringen, mogelijkheden enzovoort van andere ouders, leerkrachten of

leerlingen. Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of ons mailen
(mrdehoekstee@talentwesterveld.nl). Wat je maar wilt. De school maken we tenslotte samen!

 

Waarom heeft een basisschool een MR?

De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een
MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft tevens de rechten en plichten

van een MR. Wanneer een basisschool bij een stichting met meerdere
basisscholen behoort dan is tevens een GMR aanwezig. De GMR is
overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting.
Dat betekent dat medezeggenschap gaat over beleidsvorming op het niveau
van de school, maar ook (voor de GMR) beleidsvorming op bovenschools niveau. 

De GMR heeft een eigen pakket aan taken en bevoegdheden, die allemaal
te maken hebben met zaken van gemeenschappelijk belang. Als een zaak
voor 4 van de 10 scholen van belang is, komt hij niet in de GMR.

 

Waaruit bestaat de MR

Deze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden
waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school. Bij een
school tot 200 leerlingen zoals de Hoekstee zullen minimaal 4 leden en
maximaal 6 leden deel uit maken van de MR. Zitting in de MR vindt plaats
gedurende 2 jaar. Na 2 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw
lid zijn / haar plaats innemen. Leden moeten een schoolgaand kind
vertegenwoordigen of leerkracht verbonden aan de school zijn. De directeur
van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR, wel wordt
deze afhankelijk van de onderwerpen als gast uitgenodigd.

 

Wat is het verschil met de oudercommissie? 

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team

van de Hoekstee een goede school te maken en te houden. De ouderraad
bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt
zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?  

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in

de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in
principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen
betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u
bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar
een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat
op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan
vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen
de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten
gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in
principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen
betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de
roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de

MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken.
De MR kan zonodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies
uitbrengen aan de directie.

 

Wat zijn de rechten en plichten van een MR

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school
betreffen. Zij kunnen voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Op een aantal
punten heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Ten minste 2/3 van de MR of
de geleding die instemmingsbevoegdheid heeft dient akkoord te zijn met het
punt voordat het kan worden uitgevoerd.

De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Te denken valt
hierbij aan: wijzigen onderwijskundige doelstellingen van de school,
wijziging
schoolregelement en nog een aantal andere taken.
Daarnaast hebben zij
adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging
of vaststelling van
beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de
vakantie, nieuwbouw
en nog vele andere zaken.

De twee geledingen in de MR hebben, zoals je je voor kunt stellen ook hun eigen
instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld
instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling,
maar
ook verandering in taakverdeling.

De oudergeleding heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van
de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
tussenschoolse
opvang en vaststelling van de schoolgids.

 

Rechten en plichten van bevoegd gezag ten aanzien van de MR

Het bevoegd gezag van de school, dient jaarlijks een begroting te overleggen.
Zij behoren aan de MR kennis te geven over klachten die zijn binnengekomen 
en de behandeling daarvan. Het bevoegd gezag geeft inzicht in de hoogte en
inhoud van de arbeidsvoorwaarden per groep van de in de school werkzame
personen. Hij geeft ten minste inzage in de samenstelling van het bevoegd
gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de
hoofdpunten van reeds vastgesteld beleid.