Externe contacten

Voor veel activiteiten werken wij samen met andere instanties. Hieronder worden de belangrijksten in willekeurige volgorde kort toegelicht.

Provinciale Bibliotheek Centrale (P.B.C.)

De Hoekstee onderhoudt regelmatig de contacten met de P.B.C. Drenthe.

Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid projectcollecties te lenen bij de plaatselijke bibliotheek bijvoorbeeld t.b.v. bepaalde projecten. Tenslotte is het voor alle leerkrachten mogelijk in te tekenen voor een bepaalde activiteit georganiseerd door de P.B.C. zoals bijvoorbeeld de Drentse Boeken Top 5 en de Schrijver op bezoek.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een taak van de gemeente. Vaak laten gemeenten de JGZ taken uitvoeren door de GGD‟en. De GGD‟en onderzoeken kinderen op het consultatiebureau en op school. Ze geven voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Daarnaast maken GGD‟en deel uit van de lokale Centra Jeugd en Gezin en ondersteunen en adviseren ze de lokale en landelijke overheid in hun beleid voor een goede zorg voor de jeugd.

Centrum voor jeugd en gezin. (C.J.G.)

Voor vragen, advies voorlichting en ondersteuning over opgroeien en opvoeden kunt ouders terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is een samenwerkingsverband van bestaande organisaties die zich bezighouden met jeugd en opvoeden: Icare, GGD Drenthe, Stichting Welzijn Westerveld-Meppel en Bureau Jeugdzorg Drenthe. De jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk zijn de CJG contactpersonen voor de school.

U kunt het CJG mailen, bellen en bezoeken. Op de website van het CJG vindt u veel informatie en antwoord op veel gestelde vragen. Het CJG is dag en nacht telefonisch bereikbaar voor vragen en advies. Ook kunt u op afspraak het CJG spreekuur bezoeken. De adresgegevens vindt u achterin deze gids bij de namen en adressen.

GGD

Gedurende de basisschooltijd wordt ieder kind regelmatig gezien door medewerkers van de GGD. Hieronder noemen we de verschillende activiteiten van de GGD.

De screening

Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend door de assistente. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging. Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij onder andere toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas gehaald door de assistente maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige.

Spreekuren voor ouders

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school.

Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur.

Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid.

De school weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden?

Logopedie

Bij spraak-/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. De preventieve logopedie wordt uitgevoerd in groep 2. Ouders worden hierover vooraf en naderhand geïnformeerd. Bij deze screening wordt gelet op uitspraak, taalbegrip en taalgebruik, stem, ademhaling, luistervaardigheid en gehoor, mondgedrag en vloeiendheid. ( Mocht het kind met spraak/-en taalproblemen in groep 1 al opvallen, dan zal de leerkracht de ouders adviseren om de logopedist van de logopediepraktijk Verbalis te Vledder in te zetten of de logopedist van het Medisch Centrum Dwingeloo. Dan wordt er niet gewacht tot de screening.) Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool of op een nabijgelegen locatie.

Schoolmaatschappelijk werk

Naast de schoolse vaardigheden die uw kind op school leert is het ook erg belangrijk dat uw kind zich op sociaal en emotioneel gebied ontwikkelt. Wanneer uw kind problemen heeft op dit gebied kan dit negatieve gevolgen hebben op de schoolprestaties, maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Deze sociaal-emotionele problemen kunnen samenhangen met school, maar ook met de opvoeding of de thuissituatie. Samen met het schoolmaatschappelijk werk kan dan naar een oplossing worden gezocht. De adresgegevens staan achterin deze schoolgids.